Darmowa dostawa od 300,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO domhobbyogrod.pl z dnia 20.04.2018

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez „BConcept” S. C. z siedzibą w Krakowie, za pośrednictwem sklepu internetowego www.domhobbyogrod.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez „Bconcept” S. C. usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 2. § Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

  2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  3. Strona internetowa sklepu – serwis internetowy dostępny pod adresem www.domhobbyogrod.pl za pośrednictwem którego Klient może w składać Zamówienia

  4. Sprzedawca – oznacza „Bconcept” S. C. Małgorzata Wyszyńska Sławomir Zębala z siedzibą w Krakowie (30-732), ul. Płk. S. Dąbka 10, NIP: 9452161551, REGON: 121591036

  5. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

  6. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

  7. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu Klienta.

  8. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

  9. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  10. Towar – produkt prezentowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem sprzedaży.

  11. Meble łazienkowe - towar wykonywany według specyfikacji Klienta, sprowadzany na zamówienie w celu zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb.

  12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

  13. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

  14. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.domhobbyogrod.pl;

  15. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy „BConcept” S. C. a Klientem, zawierana na odległość z wykorzystaniem serwisu internetowego www.domhobbyogrod.pl;

  16. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

  17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

  18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 1. § Postanowienia ogólne

  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  1. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.domhobbyogrod.pl, prowadzony jest przez "Bconcept" S.C. Małgorzata Wyszyńska Sławomir Zębala.

  2. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

  3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

    1. Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

    2. Warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

    3. Warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

    4. Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.

  4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

    1. Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub

    2. Google Chrome w wersji 60 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript

    3. Firefox w wersji 60 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript

  1. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

   1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa "Bconcept" S.C. Małgorzata Wyszyńska Sławomir Zębala  zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

   2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu domhobbyogrod.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

  2. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

   1. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym

   2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

   3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

   4. Sprzedawca  może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

    1. Podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.

    2. Dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego.

    3. Dopuści się zachowań sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa lub naruszających dobra osobiste Sprzedawcy.

   5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody "Bconcept" S.C. Małgorzata Wyszyńska Sławomir Zębala

   6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

   7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

    1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

    2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

    3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

    4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla [nazwa prowadzącego],

    5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

    6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 1. § Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

   1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

   2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://domhobbyogrod.pl, dokonać wyboru produktu i dodać go do koszyka, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

   3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

   4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „np. Zamawiam z obowiązkiem zapłaty lub innego równo znacznie informującego o obowiązku zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

   5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

    1. przedmiotu zamówienia,

    2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

    3. wybranej metody płatności,

    4. wybranego sposobu dostawy,

    5. czasu dostawy,

   6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” . 

   7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z "Bconcept" S.C. Małgorzata Wyszyńska Sławomir Zębala Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

   8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Rozpoczęliśmy realizację zamówienia nr", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

   9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o treści: „Wysłaliśmy Twoje zamówienie nr”.

   10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

   11. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków Regulaminu Sklepu Internetowego następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 2. § Dostawa

   1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów wskazanych pod adresem https://domhobbyogrod.pl/Wysylka-cterms-pol-14.html odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

   2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską DPD, Poczta Polska, InPost. Koszty dostawy wynoszą jak wskazano pod adresem. https://domhobbyogrod.pl/Wysylka-cterms-pol-14.html . Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania zamówienia.

   3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 21 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia z płatnością przy odbiorze lub dnia opłacenia zamówienia.

   4. Ceny i metody płatności

    1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

    2. Klient ma możliwość uiszczenia wpłaty:

     1. przelewem na numer konta bankowego 75 2490 0005 0000 4500 5932 6750,

     2. płatnością w systemie PayU lub Przelewy24,

     3. zapłata kartą płatniczą Visa, Mastercard.

 3. § Prawo do odstąpienia od umowy

   1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach Konsumenta, Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

   2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (towaru), partii lub części.

   3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Sklepu internetowego nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

    1. O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

    2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (Meble łazienkowe);

    3. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

   4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

   5. Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument odstępujący od umowy może korzystać z Towaru tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym.

   6. Skutki odstąpienia od umowy

    1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania przez nas Towaru zwracanego.

    2. W razie zwrócenia Towaru o zmniejszonej wartości za którą odpowiedzialność ponosi Konsument Sprzedawca ma prawo złożyć oświadczenie na Trwałym Nośniku o potrąceniu przysługującej mu wierzytelności z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości Towaru.

    3. Zwrotu płatności dokonamy poprzez przelew bankowy na wskazany przez Klienta rachunek; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 1. § Reklamacje dotyczące Towarów
  1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:

   1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady;

   2. jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

  2. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na następujący adres: ul. Płk. Dąbka 10, 30-732 Kraków, zgodnie z odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego.

  3. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

  4. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu towarów przez Konsumenta - bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

  5. Wszystkie reklamacje dotyczące zakupionych towarów należy kierować na adres kontakt@domhobbyogrod.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia, prosimy o podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Klienta oraz danych kontaktowych Klienta.

  6. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

  7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na następujący adres Sprzedawcy: ul. Płk. Dąbka 10, 30-732 Kraków.

  8. Zasady i tryb ponoszenia kosztów związanych z odesłaniem reklamowanego towaru regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz karta gwarancyjna.

 2. § Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. "Bconcept" S.C. Małgorzata Wyszyńska Sławomir Zębala podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

  2.  „Klient ma możliwość powiadomienia Sprzedawcy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego”.

  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. płk. Dąbka 10, 30-732 Kraków, mailowo pod adres kontakt@domhobbyogrod.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

  4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

  5. "Bconcept" S.C. Małgorzata Wyszyńska Sławomir Zębala zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

9.§ Ochrona danych osobowych

  1. Sprzedawca tj. Bconcept” S. C. z siedzibą w Krakowie (30-732), ul. Płk. S. Dąbka 10, NIP: 9452161551, REGON: 121591036 jest Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu.

  2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Sprzedawcę danych osobowych Klientów sklepu należy kontaktować się pod numerem telefonu: 12 387 01 49 lub e-mail: kontakt@domhobbyogrod.pl

  3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów Sklepu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej „RODO”) – tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną – tj. umowy sprzedaży. W przypadku, gdy Klient dokonując zakupu u Sprzedawcy wyraził zgodę na przesyłanie do niego treści marketingowych Sprzedawca będzie także przetwarzał dane osobowe w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. na podstawie zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych.

  4. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy ze Sprzedawcą. Podanie przez Klient danych osobowych jest także dobrowolne w celu umożliwienia Sprzedawcy przesyłania do Klienta treści marketingowych, ale bez podania tych danych Sprzedawca nie będzie miał możliwości informowania Klienta o świadczonych usługach i towarach.

  5. Sprzedawca będzie przechowywał dane osobowe Klienta do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Klient zawarł ze Sprzedawcą. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Sprzedawcę na podstawie zgody Klienta będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres prowadzenia przez Sprzedawcę działalności gospodarczej, chyba, że Klient skorzysta wcześniej z przysługującego mu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

  6. Sprzedawca będzie przekazywał dane osobowe Klienta tylko swoim dostawcom, którym zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług IT, dostawca usług księgowych, dostawca usług prawnych, dział marketingu. Wszystkie podmioty, którym będą przekazywane dane osobowe Klienta będą je przetwarzać na podstawie umowy ze Sprzedawcą i tylko zgodnie z poleceniami Sprzedawcy.

  7. Klientowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

   1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

   2. prawo dostępu do swoich danych osobowych,

   3. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

   4. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,

   5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

   6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy,

   7. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Sprzedawcy swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać aby Sprzedawca przesłał te dane do innego administratora. Sprzedawca dokona takiego przesłania jeżeli będzie to technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Klientowi tylko co do tych danych osobowych, które Sprzedawca przetwarza w związku z zawartą z Klientem umową lub na podstawie zgody Klienta.

  8. Klient ma możliwość realizacji praw, o których mowa w ustępie 7 kontaktując się ze Sprzedawcą zgodnie z ustępem 2 niniejszego paragrafu.

  9. W zakresie, w jakim dane osobowe Klienta są przetwarzane na podstawie zgody Klienta (czyli dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych) – Klient ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody Klienta przed jej wycofaniem. Klient może wycofać zgodę poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres Sprzedawcy wskazany w ustępie 1 niniejszego paragrafu lub zgodnie z ustępem 2 niniejszego paragrafu.

  10. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego w rozumieniu RODO) w zakresie przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta, w sposób i w trybie określonym w przepisach RODO oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

  11. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

  12. Na podstawie danych osobowych Klienta Sprzedawca dokonuje profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Klienta. Sprzedawca dokonuje profilowania, aby właściwie przygotować ofertę.  Na podstawie profilu Klienta Sprzedawca będzie mógł dopasować swój produkt do oczekiwań i preferencji Klienta. Do profilowania wykorzystujemy dane np. Google Analytics Ponadto przy profilowaniu Sprzedawca bierze pod uwagę dane statystyczne dotyczące tych samych informacji.

10.§ Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

  1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy "Bconcept" S.C. Małgorzata Wyszyńska Sławomir Zębala a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

  3. „Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo  na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.”

  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §15 Regulaminu.

11. § Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.04.2018 r.

 

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.97 / 5.00 33 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-07-02
Super polecam
2023-04-26
Bardzo sprawna i szybka obsługa
pixel